KVALITETSPOLICY
Vår policy är att arbeta för kvalitet i total mening – såväl i fråga om ritningars och beskrivningars utformning och riktighet som i fråga om den färdiga byggnadens estetiska och byggnadstekniska standard.

Vi åstadkommer detta genom att vi:
– har god kvalité och korrekthet i levererade ritningar
– har förmåga att leverera inom överenskommen tidsram
– är tillgängliga och har möjlighet att utföra uppdrag i närtid
– utför vårt arbete effektivt och ansvarsfullt
– följer lagar och bestämmelser
– ständigt förbättrar vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 av SCAB.

MILJÖPOLICY
Människor har rätt att ställa höga krav på den miljö de dagligen vistas i, rätt till friska ekosystem, ett hållbart samhälle och biologisk mångfald. Miljöfrågan är vår tids stora ödesfråga.

Vi värnar om människor, miljö och en hållbar framtid och låter detta genomsyra hela vår verksamhet.

Det visar vi genom att:
– alla medarbetare har mycket god kunskap och kompetens inom miljöområdet
– ständigt sträva efter att öka vår insikt, kompetens och erfarenhet inom miljöfrågor och hållbart byggande
– identifiera och bevaka miljöaspekterna i våra projekt
– föreslå miljövänliga initiativ, lösningar och alternativ till våra kunder
– skapa byggnadsprogram och arkitektur som bidrar till ett hållbart samhälle
– sträva efter att minimera vår egen miljöpåverkan vid inköp, transporter och annan resursanvändning.
– ha god kännedom om och följa lagar, krav och bestämmelser
– ständigt förbättra vårt miljöledningssystem

Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 av SCAB.

KLIMATKOMPENSATION AV UTSLÄPP
Vi strävar ständigt efter att minska vårt miljömässiga fotavtryck. Som en del av den strävan kompenserar vi över 200% för våra redovisade direkta utsläpp av CO2e via GoClimateNeutral.

Kompensationen har skett i Gold Standard-certifierade klimatprojekt som förutom klimatnytta även garanterar att projekten uppfyller andra hållbarhetsmål uppsatta av FN.